پایه ها و مقدمات

در فصل قبلی، با کلیت روبی، نصب و همچنین استفاده از محیط تعاملی آن، آشنا شدیم. در این فصل، این موارد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

دستورات پایه در محیط تعاملی

در محیط تعاملی روبی، میتوان هر دستورالعملی را به کار گرفت و نتیجه اش را همان لحظه دید. برای مثال این عملیات های ساده ریاضی را در نظر بگیرید:


 2 + 2
 4 + 5
 3 / 4
 2 % 3

این دستورات همگی در محیط تعاملی قابل انجام بوده، و همچنین نتیجه ای را برمیگردانند. برای مثال اعداد بالا را در نظر بگیرید :

irb(main):001:0> 2 + 2
=> 4
irb(main):002:0> 4 + 5
=> 9
irb(main):003:0> 3 / 4
=> 0
irb(main):004:0> 2 % 3
=> 2
irb(main):005:0>

در اینجا، نتایجی برگشت که انتظارش را داشتیم. دلیل برگشت داده شدن مقدار صفر توسط عمل تقسیم نیز در فصل بعدی، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نوشتن اسکریپت و سپس اجرای آن

بیاید فرض کنیم میخواهیم برنامه های روبی را در یک فایل نوشته و سپس اجرا کنیم. برای این کار کافیست تا یک فایل با نام دلخوه و همچنین پسوند rb در مسیر دلخواه خود ایجاد کرده، اسکریپت خود را در آن بنویسیم. البته برای اجرای اسکریپت دو روش وجود دارد، که این روش، روش اول ماست. برای مثال درون اسکریپت خود این چنین مینویسیم :

 puts 2 + 2
 puts 4 + 5
 puts 3 / 4
 puts 2 % 3

سپس، یک پنجره ترمینال باز کرده ، این دستور را در پنجره باز شده تایپ میکنیم :

ruby /path/to/script.rb

دقت کنید که باید مسیری که اسکریپت در آن ذخیره شده است به عنوان ورودی به مفسر داده شود. همچنین، به این دلیل اینجا از puts استفاده شد که بتوان نتیجه را چاپ کرد. اگر از puts استفاده نکنیم، اسکریپت اجرا می شود اما خروجی ای روی کنسول نگاشته نخواهد شد.

روش دوم

روش دوم، نیازی به پسوند rb هم ندارد، البته در لینوکس و سیستم های مبتنی بر یونیکس. برای این کار کافیست به این شکل اسکریپت خود را بنویسیم :

#!/usr/bin/ruby

puts 2 + 2
puts 4 + 5
puts 3 / 4
puts 2 % 3

سپس ، یک پنجره ترمینال باز کرده و این دستور را در آن تایپ میکنیم :

chmod +x script.rb

به این شکل، به فایل خود دسترسی اجرایی داده ایم. حالا کافیست به این شکل از ترمینال فایل را اجرا کنیم :

./script.rb

و نتایج مطلوب ما، به این طریق چاپ خواهد شد.

جمع بندی

در این فصل، با محیط تعاملی و همچنین روش های نگارش و اجرای اسکریپت های روبی آشنا شدیم. در فصلهای بعدی، با مفاهیم پایه ای روبی آشنا شده و سپس به سراغ مفاهیم برنامه نویسی و نوشتن برنامه های جدی تر خواهیم رفت.

results matching ""

    No results matching ""